cliëntenraad

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is, voor iedereen die be­trokken is bij de zorg‑ en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt.

Waarom een cliëntenraad? Voor Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg staat de wens van de cliënt centraal. Daarom willen we voortdurend weten wat de wensen zijn van onze cliënt­en, wat ze vinden van de geboden zorg en alles daarom­heen. De cliënt wordt gehoord in de cliëntenraad. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten en oefent via overleg met de directie in­vloed uit op het beleid.

Samenstelling Cliëntenraad Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg

Op dit moment is de cliëntenraad nog in oprichting

De rechten

De cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van Welzijnszorg ZuidLimburg over de zorg‑ en dienstverle­ning. Zij heeft recht op informatie over onder andere het zorgbe­leid en de klachtenregeling. De cliënten­raad en de direc­tie komen voor perio­diek overleg bij el­kaar.

De werkzaamheden

Binnen de cliëntenraad praat de cliënt niet alleen mee over de geboden zorgverlening, maar ook over de ont­wikkelingen binnen Stichting Hilton zorg en welzijn Limburg. Dankzij deze raad kan de organisatie actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven. De cliën­tenraad is de spreekbuis namens de cliënten, behartigt belangen van cliënten en adviseert de di­rectie. Om deze functie goed uit te voeren, is contact met de cliënt erg belang­rijk.

Welke thema's vindt de cliëntenraad belangrijk?

Zorginnovatie

Veiligheid

Gezondheid en hygiëne

Mentale verzorging en maatschappelijke ondersteu­ning

Verbeteracties en deskundigheid

Klanttevredenheid en service

Jaarlijks publiceert de cliëntenraad een jaarverslag waarin wordt weergegeven wat de deze raad het afgelo­pen jaar heeft gedaan. Ook geeft zij in dit verslag inzicht in de plannen voor het komende jaar. Volgend jaar zal hier gevolg aan gegeven worden